Greek
English

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων

Τι είναι ΑΕΚΚ
Monday, July 19, 2021

Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων ή αλλιώς ΑΕΚΚ  λέγονται τα μπάζα. Αποτελούν απόβλητα τα οποία προέρχονται από διάφορα έργα υποδομής. Τα ΑΕΚΚ είναι ένα από τα πιο βαριά και ογκώδη ρεύματα αποβλήτων, ενώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αναγνωριστεί ως ρεύμα με προτεραιότητα διαχείρισης, εξαιτίας του όγκου τους και των επιπτώσεων.

Στα ΑΕΚΚ περιλαμβάνονται υλικά όπως:
● Τούβλα
● Πλακίδια
● Ξύλα
● Μέταλλα
● Γυαλιά
● Πλαστικά
● Σκυρόδεμα
● Κεραμικά
● Πίσσα
● Χώματα
● Πέτρες
καθώς επίσης και διάφορα είδη μονωτικών υλικών.

Πηγές των ΑΕΚΚ

Οι συνηθισμένες πηγές παραγωγής αυτού του τύπου αποβλήτων είναι:
1. Οικοδομικές εργασίες κάθε είδους, όπως, όπως ανεγέρσεις, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις, επισκευές, περιφράξεις κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και γενικότερα κτιριακών συγκροτημάτων.
2. Έργα τεχνικών υποδομών, όπως κατεδαφίσεις, κατασκευές ή και επιδιορθώσεις δρόμων, γεφυρών, σηράγγων, αποχετευτικών δικτύων, πεζοδρομίων καθώς και αναπλάσεις χώρων.
3. Φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές όπως σεισμοί, πλημμύρες, κατολισθήσεις και γενικότερα δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες.

Ανακύκλωση και αξιοποίηση μπαζών

Η σύνθεση των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις διαφέρει από χώρα σε χώρα και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως είναι οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται.

Ι. & Γ. ΜΠΑΝΑΒΑΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε.Κ.Κ.

banavas recycling logo
Tuesday, July 20, 2021

Είμαστε εγγεγραμμένοι στο ΗΜΑ(ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων, με αριθμό μητρώου 7241 στις 22/02/2017.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 36259/1757/Ε103/24-8-2010 (ΦΕΚ 1312Β΄ ) διαχειριστές ΑΕΚΚ είναι: «οι ανάδοχοι των δημόσιων ή ιδιωτικών έργων (κατασκευαστές, εργολήπτες τεχνικών και οικοδομικών έργων, φορείς εκμίσθωσης εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και μεταφοράς των ΑΕΚΚ) ή ο κύριος του έργου εφόσον δεν έχει αναθέσει το έργο σε ανάδοχο».
Επιπλέον, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, άρθρο 8, σημείο 2.2 «Οι διαχειριστές ΑΕΚΚ προωθούν την πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο εναλλακτικής διαχείρισης, με την οργάνωση συστημάτων συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης, μεταφοράς, ανάκτησης και αξιοποίησης των υλικών εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση των μη επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και συστημάτων επαναχρησιμοποίησης των δυνάμενων να αξιοποιηθούν υλικών».

1ο στάδιο:
Tα φορτηγά συλλέγουν και μεταφέρουν μη επικίνδυνα απόβλητα από τον οποιοδήποτε προορισμό προς την Τένεδο όπου και βρίσκεται η μονάδα ανακύκλωσης Σύμφωνα με την υπ’ άριθμό 1599 άδεια /19/03/2018 τα απόβλητα μπορεί να είναι απόβλητα εξόρυξης λατομείου (όπως χαλίκι, ορυκτά αμμώδη, αργυλώδη), πράσινα απόβλητα (δασοκομεία), μέταλλα, συσκευασίες (χάρτινες, πλαστικές, γυάλινες), πλαστικά, ξύλα, γυαλί απόβλητα κατεδαφίσεων (μπάζα, σκυρόδεμα, μονωτικά, γυψοσανίδες απόβλητα εκσκαφών (χώμα, πέτρες, μπετά) αστικά απόβλητα (στρώματα, ογκώδη απόβλητα ηλεκτρικές συσκευές, χώμα)
2ο στάδιο:
Στη μονάδα της Τενέδου(χώρος υποδοχής κινητών μονάδων για την επεξεργασία μη επικίνδυνων αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (α.ε.ε.κ) και άλλων μη επικίνδυνων αποβλήτων γίνεται η διαχείριση των αποβλήτων που οδηγεί στην ανακύκλωση. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 478459/9828 άδεια στις 23/08/2017 .το πρώτο στάδιο είναι η διαλογή των υλικών τα οποία σπάζονται με τον σπαστήρα και έπεται η κοσκίνιση για να προκύψουν ανακυκλωμένα υλικά (άμμος, χαλίκι, γαρμπίλι). Τα υλικά διαχωρίζονται και προκύπτουν μέταλλα, ξύλα, πλαστικά τα οποία απευθείας πωλούνται και έχουμε και τα αδρανή τα οποία έπειτα από ανακύκλωση προκύπτουν ποιότητες πχ άμμος (0-5mm), ψηφίδα(5-12 mm),χαλίκι (12-14 mm) αδρανή (3Α-οδοποιιας 25-55 mm) .(νόμος 2939/01 « συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών.
3ο στάδιο:
Tα απόβλητα έχοντας μετατραπεί σε υλικά έπειτα από τη διαδικασία ανακύκλωσης μεταφέρονται στη μάντρα δομικών υλικών (χώρος αποθήκευσης και διακίνησης οικοδομικών υλικών) που βρίσκεται στο 2ο χμ Ν. Μουδανιών - Σιθωνίας. Σύμφωνα με την άδεια 408068/2459 στις 07/11/2018 Εκεί τα οικοδομικά υλικά αποθηκεύονται και αποτελούν πλέον εμπορεύσιμα προϊόντα δηλαδή είναι ανακυκλωμένη δευτερογενής πρώτη ύλη.
Μπανάβας Ανακύκλωση 01
Μπανάβας Ανακύκλωση 01
Μπανάβας Ανακύκλωση 02
Μπανάβας Ανακύκλωση 02

Όχημα & Κάδοι Ανακύκλωσης-Αποβλήτων

Μπανάβας Όχημα Κάδων Ανακύκλωσης
Μπανάβας Όχημα Κάδων Ανακύκλωσης
Μπανάβας Κάδοι Ανακύκλωσης
Μπανάβας Κάδοι Ανακύκλωσης

Πράσινη ενέργεια

Tuesday, July 27, 2021

Πράσινη χαρακτηρίζεται η ενέργεια εκείνη που παράγεται από Ανανεώσιμες, μη ορυκτές πηγές, οι οποίες είναι φιλικές προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Απαιτείται λοιπόν όλο και περισσότερη ενέργεια. Για το λόγο αυτό, η λύση στο μελλοντικό ενεργειακό πρόβλημα και στην κλιματική αλλαγή πρέπει να έρθει από νέες, καθαρές τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας και ενεργειακούς σχεδιασμούς.

Βιομάζα

Με τον όρο βιομάζα εννοούμε κάθε οργανική ύλη που προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από τον φυτικό κόσμο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πηγή ενέργειας και ανήκει στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Βιοκαύσιμο

Βιοκαύσιμα ονομάζονται εκείνα τα στερεά, υγρά ή αέρια που προέρχονται απ’ την βιομάζα, το βιοδιασπώμενο κλάσμα προϊόντων ή αποβλήτων διαφόρων ανθρωπίνων δραστηριοτήτων.

Βασικές πηγές βιομάζας

Ο όρος βιομάζα συμπεριλαμβάνει όλα τα προϊόντα, υπολείμματα και απόβλητα φυτικής και ζωικής προέλευσης, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο για παραγωγή ενέργειας όπως:
● Τα γεωργικά και δασικά υπολείμματα (κλαδέματα, άχυρα, πριονίδια, κουκούτσια, ελαιοπυρήνες κ.α.)
● Τα ζωικά απόβλητα και υπολείμματα (κοπριά, άχρηστα αλιεύματα κ.α.)
● Ενεργειακές καλλιέργειες
● Τα αστικά απορρίμματα
● Τα υπολείμματα της βιομηχανίας τροφίμων
● Της αγροτικής βιομηχανίας

Γιατί να επιλέξω Πράσινη ενέργεια

1) Δεν προκαλούν ρύπανση του περιβάλλοντος
2) Είναι ανεξάντλητες
3) Προστατεύουν τα τοπικά οικοσυστήματα
4) Είναι ασφαλείς

Επικοινωνία
Γεώργιος Μπανάβας
Wednesday, July 21, 2021
Χωματουργικά - Οδικές Μεταφορές
Ανακύκλωση Αποβλήτων(Α.Ε.Κ.Κ.)
2ο Χιλ. Ν. Μουδανιών–Σιθωνίας
Τηλέφωνο: +302373091566
Κινητό: +306945753153
e-mails:
g.banavas1979@gmail.com
recycle@xomatourgika-banavas.gr
info@xomatourgika-banavas.gr

Sunspot Web Design

© Sunspot Web Design 2019-2021 ®